Menu


!למאמר מס' 6 לחץ כאן


!מאמר מס' 7 - תוספים
carinfocus.com :מאת עורך

!התוספים אמורים לאפשר לנו אחזקה נאותה של מיכלולי הרכב וכתוצאה מכך גם שמירה על ביצועיו
.התוסף הראשון הדטרגנטי פותח בשנת 1950 ויועד לניקוי הפחמן בקרבורטורים
.לפני שנמשיך ,אציין שהפעם המאמר יתמקד בתוסף למערכת הדלק

מערכות עיקריות להם מיועדים התוספים

.מערכת השמן *
.מערכת הדלק *
.מערכת הקירור *


מערכת הדלק

:מערכת הדלק מספקת את תערובת הדלק והאויר, לחלל הצילינדרים של המנוע, במהלך היניקה של כל בוכנה -המערכת מורכבת
ממיכל הדלק המאכסן בתוכו כמות שנועדו לצריכה ממוצעת של כ-400 ק"מ נסיעה, צנרת המזרימה את דלק מהמיכל, המותקן
לרוב בחלקה האחורי של המכונית, באמצעות משאבת דלק חשמלית או מכנית ברכב עם מאייד (קרבורטור), דרך מסנן דלק אל
. מערכת ההזרקה או אל הקרבורטור באמצעות ווסת דלק
מסנן חלקיקים מקרוני מונע מעבר משקעים וחלקיקים ממיכל הדלק. מניעת חסימות וסתימות במערכת הדלק תאפשר לנו התנעה
.האצה ונסיעה ללא תקלות


היצטברות של פחמן ושרף - במכלולי מערכת הדלק

בקרבורטורים *
(במזרקים(אינ'קטורים *
במסנני הדלק *
(בתאי השריפה (צילינדרים *
(במצתים (פלגים *
בשסתומים *


.בוכנה לפני ניקוי ולאחר ניקוי באמצעות תוסף

?מה קורה לרכב במצב כזה

חסימות במערכת הדלק והצטברות פחמן ושרף יגרמו לפעולת מנוע לא סדירה, סיבובי מנוע לא יציבים,כבוי מנוע בהיותו קר
.האצה לא חלקה, גמגומים, צלצולים וכמובן גם צריכת דלק גבוהה בנוסף לאובדן הספק
.במנוע בו נוצרו משקעי פחמן ופיח, משתבש תהליך האיוד,העירבול וטיב מילוי התערובת וכתוצאה מכך קבלת הספק נמוך

תוספים ומטרתם

.העלאת רמת האוקטן - לא רלוונטי כיום בארץ - ראה מאמר מס' 6*
.ניקוי מערכת הדלק - תוספים לניקוי מיצבורי השרף והפחמן המתאימים גם לרכבים עם קרבורטורים וגם עם מערכת הזרקה או לחוד *
סופגי מים - מטרתם לאפשר אידוי המים או שריפתם - ניתן למנוע היצטברות מים גם ע"י מילוי מיכל הדלק במלואו ע"י דלק בצורה *
.קבועה

 

!התמונות להמחשה בלבד ולא מהוות המלצה

?להוסיף או לא

החל משנת 2002 הבנזין והסולר הנמכרים בתחנות הדלק כבר מכילים תוספים. משרד התחבורה והממונה על פיקוח הדלק ממליצים
שלא לרכוש מוצרי "תוסף". התקנות כיום מחייבות את חברות הדלק להוסיף דטרגנטים-חומרי ניקוי המכילים מרכיבים כימיים
שמשפרים את יכולת המסת השומנים ואמורים למנוע היווצרות משקעים במנוע ובמערכות הדלק ברכב, משמרים את המערכות היטב
.ושומרים על המנוע לאורך זמן רב יותר. בנוסף הם אמורים להקטין את פליטת מזהמי האויר
לאור מצב חדש זה מומלץ ע"י מומחי המעבדה למנועי שריפה פנימית בטכניון, שלא להשתמש בתוספים הנמכרים בתחנות הדלק
!והמוסכים, אלא אם מדובר על המלצה מפורשת של היצרן (בספר הרכב) על שימוש בתוסף יחודי
בנוסף יש לשקול להוסיף תוסף באם מדובר על רכב ישן שכבר היצטברו במערכת הדלק משקעים ויש צורך בתוסף מרוכז יותר מאשר
. אמור להיות בדלק, בצורה תקנית

.(המאמר הבא יהיה בנושא מערכות פליטה(אגזוז*Home