Menu


!למאמר מס' 5 לחץ כאן


!מאמר מס' 6 - מערכת הדלק - חשיבות הדלק
carinfocus.com :מאת עורך
'חלק א

אחד התחומים שיאפשר לנו שיפור ביעילות ביצועי המנוע ואף הגדלת הספקו, הוא אחזקה תקינה ושמוש נכון במערכת
!הדלק ובסוג הדלק.במאמר זה נבהיר בצורה ברורה וחד משמעית את חשיבות השימוש בסוג הדלק המתאים לרכבנו

הבנזין - מטרתו ואיכותו

בבעירתו יוצר הבנזין את האנרגיה הדרושה להנעת הרכב ולפעולת המנוע.ניסויים מעבדתיים הוכיחו כי קיימים
הבדלים משמעותיים באיכות הדלק.האיכות יכולה להישתנות עקב מקור הדלק הגולמי, שיטת זיקוקו,תכולת החומרים
.הארומטיים והתוספים

הפרפיינים, נפטנים, אולפינים ותוספים למיניהם.לכל הרכב תרכובת תכונות פיסיקליות משלו,המשפיע על - המשקל
.הסגולי, נקודת הרתיחה, נקודת הקיפאון, חום כמוס ולחץ האדים
לאחר הזיקוק , צריך הבנזין לענות ביעילות - לתנאים המשתנים של המנוע, להצטיין בכושר עמידה לאידוי,עמידות
:לדטונציה וכן
.התנעה קלה -צריכה להיות פשרה בין אידוי מהיר לבין חסימה שעלולה להיות *
.זמן מהיר להגיע לטמפרטורת עבודה *
. תאוצה רכה וללא צלצולים *
.הפקת מקסימום קילומטר לליטר ובעירה יעילה *
.מניעת חילחול טיפות הדלק, דרך טבעות השימון, אל עבר אגן השמן, ובכך יווצר בלאי מוגבר על כל חלקי המנוע *


חשיבות איכות הבנזין

.במערכות הדלק המוזרקות רגישים בעיקר המזרקים, המיוצרים בדיוק של מאיות המילימטר, להיצטברות זיהום ולכה
.משקעים על שסתומים חוסמים את זרימת התערובת לחלל הצילינדרים, ופוגעים בהספק המנוע וביצועיו .תצרוכת הדלק
עולה ועימה רמת הזיהום. חסימת הזרימה גורמת למילוי שונה בצילינדרים השונים, פעולת המנוע תקרטע ואורך חיי המנוע
!יקטן
.משקעים בתא הבעירה יוצרים דטונציה ושינוי יחסי הדחיסה. הצטברות משקעים פוגעת גם במצתים וביעילות שריפת הדלק
למשקעי הפחם השפעה הרסנית - גם על שסתומי היניקה והתושבות. האטימה תקטן, הקומפרסיה תרד, וחלוקה בלתי שווה בין
.הצילינדרים תקטין את הספק המנוע ותעלה את צריכת הדלק

?מהו אוקטן

בכל מילוי דלק אנחנו ניתקלים במושג "אוקטן"... בניגוד לדעה שהאוקטן מעיד על איכות הדלק הרי כאן המקום להבהיר
!שלא כך הדבר...נתון זה מזהה את עמידות הדלק נגד היתלקחות עצמית , מצב שיכול ליגרום לנזק חמור למכלולי המנוע
ככל שהמספר גבוהה יותר, כך העמידות של אותו דלק נגד היתלקחות עצמית. בעיקרון, אם יחס הדחיסה במנוע נמוך מ- 9.5:1
ניתן להיסתפק באוקטן 95. אם יחס הדחיסה עולה על 10:1, מומלץ להשתמש אך ורק בדלק אוקטן 98 (ברכבים בעלי הספקים
.גבוהים ויחס דחיסה גבוהה כמו הקליאו ספורט 172, חובה להשתמש באוקטן 98 ,על מנת לימנוע דטונציה ונזקים למכלולי המנוע
תופעת ההיתלקחות העצמית יכולה ליגרום להיווצרות חזית להבה המקדימה את חזית הלהבה אשר תיווצר עם הופעת הניצוץ
בדומה למצב המיתרחש בשעת דטונציה (אם כי הסיבות להן שונות). שריפה לא תקינה עלולה לגרום לנזקים חמורים למכלולי
!המנוע
אחת הסיבות להיתלקחות עצמית הוא החום הרב שנוצר במנועים בעלי יחס דחיסה גבוהה, כאמור בקליאו ספורט 172. שימוש
בדלק באוקטן נמוך מהנידרש על מנת להחסוך בהוצאות, יגרום להוצאות מיותרות גם עבור הדלק (במיקרה הטוב) היות והמנוע
לא יעבוד בצורה סדירה ויצרוך יותר דלק, עקב שינוי והתאמת אלוגרתמים שבמחשב ניהול המנוע כלפי מטה, וכתוצאה מכך
!ניהול הספקת דלק ואויר פחות יעיל, עד כדי ירידה בהספק המנוע

התקן הישראלי

.הבנזין המשווק בישראל, נקבע לפי תקן מחייב, וניתן לתחם את איפיונו לפי גזירת מרכיביו
.'בנזין נטול עופרת באוקטן מינימלי של 99 הוא בעל גוון צהבהב, בנזין זה עונה על דרישות התקן הישראלי ת"י 90, חלק ב
בנזין זה מתאים לכל סוגי הרכב החדשים המיוצרים באירופה, במזרח הרחוק ובארה"ב, אך אינו מתאים לרכבים ישנים ובעיקר לאלו
!שיוצרו לפני שנת 1987
בנזין סופר 98 מתאים במיוחד לרכבים בעלי דחיסה והספקים גבוהים ולרכבים בהם יצטברו משקעים בתא השריפה וכתוצאה מכך
.הדרישה לאוקטן גדלה על מנת למנוע התלקחות מוקדמת (preignition)

.במאמר הבא נעסוק בתוספים לדלק - מטרתם ויעילותם*Home