Menu


!למאמר מס' 4 לחץ כאן


!מאמר מס' 5 - צמיגים וחישוקים ברכב - אחזקה, טיפול ושיפור
carinfocus.com :מאת עורך


'חלק א
: סוגי צמיגים

צמיגים כיווניים - צמיגים אלו יש להתקין אותם כאשר החץ המוטבע על דפנות הצמיג יהיה בצידו החיצוני של הצמיג
.ולכוון הנסיעה -קדימה (כיוון סיבוב הצמיג) - ראה תמונה מס' 1

צמיגים אסימטריים- עם חתך דריכה רב תבניתי, ידועים גם כצמיגים לביצועים גבוהים. חובה להרכיבם שהסימון
.על הדפנות נראה מצד המרכיב (חיצונית), אין משמעות לכיוון סיבוב הגלגל - ראה תמונה מס' 2

. צמיגים אסימטריים כיווניים - צמיגים אלו ירכבו שהחץ המוטבע על דפנות הצמיג יהיה לכיוון הנסיעה (קדימה) ויהיו חיצוניים
.ראה תמונה מס' 3

?על מה משפיעה אחזקה תקינה של הצמיגים

. א. היגוי\כיווניות הנסיעה בקו ישר ובפניות
. ב. נוחיות נסיעה
. ג. אחיזת הדריכה ואחיזה צידית
. ד. יציבות הרכב בנסיעה
. ה. בלימה תקינה ואחידה
. ו. האצה

!החלפה או שינוי בגודל החישוקים והצמיגים

. א. כל שינוי בגודל \מידות הצמיגים ואו החישוקים, ישפיעו על כל הסעיפים שהוזכרו בנושא: על מה משפיעה אחזקה תקינה
, ב. באם אנו מחליפים צמיגים\חישוקים שלא במידות היצרן , יכולת הבלימה תושפע עקב הכוחות השונים שיופעלו על הציריות
!לא תמיד לטובה ובמיקרים הקיצוניים יגרמו לבלאי מואץ במיכלולים השונים , שחיקה מוגברת של רפידות הקליפר ועוד
ג. כל שינוי במידות חישקוים\צמיגים, מחייבים רישום השינוי ברשיון הרכב, וזאת על מנת למנוע קבלת דו"ח בעת בדיקת בוחן
!משטרה
.השינוי\רישום וקבלת אישור יתבצע בעת הרישוי השנתי\טסט, ובתנאי שהיבואן דאג בעת תקינת הרכב לקבל אשור לאופציה נוספת

!כללי זהב לאחזקה תקינה של הצמיגים

. א. לחץ אויר - המדידה תיעשה רק בעת שהצמיג קר ובהתאם להוראות היצרן - נתוני לחץ האויר רשומים בספר הרכב, או על אחת הדלתות ברכב
. ב. יש לדאוג ליבדוק גם את לחץ האויר בצמיג הרזרבי
. ג. כשיש צורך בחלפת הצמיגים בחדשים ועקב בלאי - החלפה תתבצע על אותו סרן ובזוג,כמובן בהתאם למידות המקוריות ואם אפשר מאותו דגם
. ד. לפני הרכבת הצמיגים על הסרנים יש לבצע איזון סטטי ודינמי
. ה. יש לנקות את הצמיגים לאחר נסיעה ארוכה או בשטח עפר ע"י מברשת רכב עם מים וסבון

שיטות לשינוי מיקום הצמיגים


קריאת נתוני הצמיג!שיפורים : בקרוב מאמרים נוספים בנושא*Home