Menuמושגים טכניים

הספק
1KW=1.36HP תקן איורופאי:
.מונח זה מהווה פרמטר חשוב לכח המנוע ומציינים אותו בכוחות-סוס לבלימה
:בטבלת נתוני המנוע מציינים את ההספק המירבי שמושג בסיבובי המנוע בהתאם
200\6000-סל"ד\כ"ס


Torque
מאמץ הפיתול ע"י המנוע
(kilograms force metres) -kgf.m 'נימדד ביח
בנתון 21/4000 - 21 קג"מ ב4000 סל"ד
ככל שיכולת המנוע לעמוד במאמץ זה גבוהה יותר
!יש צורך במתכות יקרות יותר שיעמדו מבחינת חוזק החומר במאמץ זה
!גל הארכובה הוא החלק שעומד במאמץ הפיתול הגדול ביותר מבין מכלול חלקי המנוע
!ככל שהמקסימום של נתון זה מושג בטורים נמוכים יותר כך גם גמישות האצת הרכב גדלה יותר בטורים הנמוכים


מערכות מיוחדות
.מערכת נגד נעילה של הגלגלים בבלימת חירום-ABS
מבוקרת אלקטרונית בעת הלחיצה לפי לחץ רגל הנהג על דוושת הבלם ומאפשרת
איתור נעילת גלגל ושחרור מיידי של בלמי אותו גלגל לחלקיק שניה בלבד
החיסרון במערכת שכזו הוא מרחק העצירה שגדל
?במערכות החדשות כבר ההפרש הוא זניח
.חשוב לציין שיש ללחוץ על הבלם בעת בלימת חירום בצורה חזקה ולא להיבהל מהרעש
במערכות משוכללות יש חלוקת כח לבלימה בין ארבעת הגלגלים בעת פניה בסיבוב
.שיש עומס שונה לעומת בלימת חירום שנידרש לחץ שונה וחזק יותר על כל הגלגלים

לעומת החסרונות ניתן לציין)שכאשר גלגלי המכונית נעולים היא מאבדת את יכולת
ההיגוי והפניית ההגה אינה משפיעה על כיוון המכונית)שבמצב זה המערכת נכנסת לפעולה
.ומאפשרת באמצעות אופן פעולתה לשמור על כושר ההיגוי

.מערכת בקרת יציבות

.מערכת בקרת משיכה


100-0 :זינוק
יכולת האצה של מכונית מ : 0 - 100 קמ"ש


משקל\הספק
!יחס בין משקל המכונית להספק המנוע הוא הקובע את ביצועי המכונית
:יש לחלק משקל נתון של המכונית במספר כ"ס לדוגמא
משקל המכונית:1350ק"ג - 135 כ"ס, היחס הוא 10 ק"ג\ 1כ"ס


תת היגוי

שיש עיקול ,מופעל על המכונית כח צנטריפוגלי שעלול במהירויות מסוימות
ליגרום להחלקת המכונית אל מחוץ לרדיוס העיקול וללא תיקון מצב זה ע"י הנהג
ומערכת בקרת יציבות אלקטרונית לא תתגבר המכונית על הכח הצנטריפוגלי ותמשיך
.ישר או ברדיוס רחב אל מחוץ למסלול


היגוי יתר

ההחלקת הזנב של המכונית אל מחוץ לרדיוס העיקול ללא תיקון מצב זה
."תסתובב המכונית על צירה ובסלנג המוטורי תעשה "צלחת
:המצבים השכיחים
במכונית עם הנעה אחורית בעת האצה חזקה בתוך עיקול *
עזיבת המצערת בבת אחת או בלימה בתוך עיקול *


סוגי ההנעה

.הנעה קדמית- המנוע מעביר את הכח לגלגליים הקדמיים
.הנעה אחורית-המנוע מעביר את הכח לגל הניעה
.הנעה כפולה-המנוע מעביר את הכח לכל ארבעת הגלגליים או בהתאם רק לזוג לפי בחירה


שינויים- והתקנים להגברת \כח והספק המנוע

. סופרצרג'ר-בדרך כלל מופעל ע"י כח המנוע באמצעות חגורה
.טורבוצרג'ר מופעל ע"י ניצול הגזים הניפלטים מהמנוע
. כמו כן קיים שילוב של שני טורבוצרג'ר
!שילוב מענין אחר-של טורבוצרג'ר וסופרצרג'ר היה בלנציה דלתא בשנת 1986 -מכונית זו הגיע ל500 כ"ס
.שינוי בצורת ראשי הבוכנות ,שינוי בגל זיזים,שינוי ע"י הנמכת ראש מנוע

Home